KSB - Kapcsolat Siker Bizalom

Szolgáltatások

 • Szervezetfejlesztés

  „Szeretünk ennél a cégnél dolgozni. Jó volna, ha ez így is maradna…”
  „Hirtelen nagyra nőtt a vállalkozásunk. Régen valahogy egyszerűbbek voltak a dolgok!”
  „Szeretném, ha jobban megfelelnénk a vevőigényeknek. De mit kellene ehhez tennünk?”
  „Csökkennek a bevételeink, elpártolnak a vevőink. A tulajdonos egyre türelmetlenebb. Mi lesz így velünk?...”
  „Nyakunkon a válság. Hogyan szervezzem át a cég életét, hogy megtarthassuk értékes munkatársainkat, de továbbra is nyereségesek maradjunk?”
  Bárcsak tudnám, hogy csinálják azok, akik sikeresek?!!???”

   

  Ezek a kérdések, amelyek elsősorban szakmai, vállalkozói, ugyanakkor nagyon is emberi bizonytalanságokat, gondokat, útkereséseket, vágyakat fogalmaznak meg, nem a képzelet szülöttei. Egyre gyakrabban hangzanak el szakmai berkekben és bizalmas magánbeszélgetésekben egyaránt.

   

  Meggyőződésünk, hogy többségükre a válasz egy sikeres – a szervezet megújulásának, hatékonyságának és életképességének növelését célzó – ún. szervezetfejlesztési projekt, amelyben szakértői és módszertani támogatást kínálunk

   

  • a szervezet működési környezetének átvilágításában (SWOT, STEP, stb.)
  • a vállalkozás piaci helyzetének felmérésében (piacrészesedés, termék-, és vevőportfolió, árstruktúra, konkurencia helyzet, stb.)
  • az üzleti folyamatok áttekintésében és szükség szerinti újjáalakításában, beleértve a munkamegosztási és kompetenciarendszer felülvizsgálatát, és igény/szükség szerinti aktualizálását,
  • a vállalati működés folyamatszemléletű átvilágításában, felülvizsgálatában, a gyenge pontok azonosításában,
  • a hatékonyságjavító lehetőségek feltárásában és beépítésében a vállalat szervezeti, működési rendjébe,
  • a szervezeti kultúra vizsgálatában, és továbbfejlesztési lehetőségeinek feltárásában,
  • a vállalati alapdokumentumok aktualizálásában,
  • a stratégiaalkotásban, beleértve a stratégiai célok meghatározását és részstratégiákra bontását.

  A szervezetfejlesztési folyamat során a gyakorlatban már bizonyított, legeredményesebb módszerek kombinációinak alkalmazására törekszünk, és minden szakaszban kiemelt figyelmet fordítunk a vállalkozás munkatársaival való szakmailag és emberileg kiegyensúlyozott, kreatív együttműködésre.

   

  Meggyőződésünk, hogy a szervezetfejlesztési folyamat csakis a vállalkozásban felhalmozott tudásra és tapasztalatra alapozva, az érintettek lehető legszélesebb körének érdemi bevonásával lehet sikeres.


  Köszönjük érdeklődését és honlapunk tanulmányozására fordított idejét!
 • Stratégiai menedzsment

  A stratégia napjaink egyik leggyakrabban használt, divatos kifejezése.

  Számtalan létező szakmai definíciója ellenére a gazdasági életben is sokszor használják, hivatkoznak rá anélkül, hogy pontosan értelmezhető lenne, mire is gondolnak valójában?


  Felfogásunk szerint a stratégiai menedzsment lényege


  • egy olyan vállalatvezetési szemlélet, amely egy tudatosan választott jövőbeni cél elérése tükrében szervezi a változás mindennapi tevékenységét, valamint
  • azoknak a képességekből, készségekből, korszerű vezetési  ismeretekből álló tudásnak az összessége, amely képes stratégia alkotó folyamatok szervezeti szintű levezénylésére, a megalkotott stratégiák hatékony megvalósítására, beleértve a szükséges változáskezelési folyamatok menedzselését....

  A vállalati vezetők közül ugyan sokan tartják magukat „stratégának”, ennek ellenére tapasztalataink szerint még a sikeres cégek sem mindig ismerik fel, amikor stratégiai döntés előtt állnak.

  Meggyőződésünk, hogy a vállalkozások versenyképességének, sikerességének vagy esetenként egyenesen túlélésének – napjaink intenzíven változó, és meglehetősen felgyorsult viszonyai közepette – meghatározó eleme a stratégiaalkotó, és stratégia megvalósító képessége. E vezetői tudás és magatartásforma kialakításában és fejlesztésében ajánljuk tanácsadói közreműködésünket az alábbi - leggyakrabban felmerülő – kérdések szakszerű, cégspecifikus megválaszolásában:

   

  • Létezik-e stratégianélküli vezetés?
  • Mikor és kinek a feladata a stratégiaalkotás?
  • Miképpen lehet jó stratégiákat alkotni?
  • Milyen módszerek, technikák a legsikeresebbek a gyakorlatban?
  • Miért olyan gyakori, hogy a jó stratégiák sem hoznak sikereket?
  • Hogyan nyerhetjük meg a szervezet tagjainak támogatását a stratégia megvalósításban?
  • Melyek a stratégiai folyamatok legfőbb nehézségei?
  • Mekkora a vállalati kultúra szerepe a stratégia alkotás és megvalósítás menetében?
  • Hogyan lehet a stratégiát lefordítani a mindennapos operatív működés szintjére?
  • Hogyan biztosítható a szervezeti és működési rend összhangja az aktuális stratégiával?

  A legjobb válaszokat és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségét közösen biztosan megtaláljuk!

  Köszönjük érdeklődését és honlapunk tanulmányozására fordított idejét!

 • Változáskezelés

  Az emberi természet alapvetően változásellenes.

   

  Ebből fakadóan minden – munkahelyi és magánéleti - változás tényleges elfogadása és elfogadtatása számos egyéni és csoportos konfliktussal jár. A változás szükségességének időben történő felismerése, illetve a konfliktusforrások azonosítása és sikeres kezelése korszerű változáskezelési ismereteket és megfelelő módszertani jártasságot igényel.

   

  E tudás és gyakorlat megszerzéséhez nyújtunk cégspecifikus támogatást, amelynek során az adott vállalkozás tényleges, vagy éppen szükséges, de elmaradt változásainak példáján, az érintettekkel való aktív együttműködéssel dolgozzuk fel a változáskezelés elméleti tudni-, és gyakorlati tennivalóit.

   

  A változáskezelés során érintett témakörök:


  • A változás és a változáskezelés fogalma, okai és jelentősége mindennapi életünkben
  • A változásellenesség, mint objektív tényező
  • A változások főbb típusai
  • Inkrementális és stratégiai változások a gazdasági szervezetekben
  • A változás folyamata
  • Szerepek a változási folyamatokban
  • Tipikus konfliktushelyzetek
  • Az érintettek változásokhoz való viszonya
  • Aktív és passzív ellenállás, egyéni és csoportos stratégiák a változásokkal szemben
  • Egyéni és szervezeti azonosulások, elkötelezettségek
  • Modellek, technikák az eredményes változáskezelésben
  • Változáskezelés vagy káoszmenedzsment?
  • A kommunikáció kitüntetett szerepe a változáskezelésben

  Alkalmazott módszerek

  • rövid tanácsadói prezentációk
  • esettanulmányok feldolgozása
  • egyéni és kiscsoportos kreatív feladatmegoldások
  • interaktív helyzetgyakorlatok
  • feladatlapok, check-listák alkalmazása

   

  Köszönjük érdeklődését és honlapunk tanulmányozására fordított idejét!
 • Vezetőképzés

  A vezetés színvonala minden vállalkozás sikeres működésének egyik meghatározó alappillére, ugyanakkor korunk gyorsan és intenzíven változó gazdálkodási körülményei között a vezetői készségek és képességek terén jelentős átalakulások zajlanak.

   

  Felértékelődött számos olyan – korábban nem létező, vagy nem túl jelentős – vezetői kompetencia, amelyek napjainkban szinte nélkülözhetetlenek, és gyakorlati hasznosításuk terén még igen gyakoriak az alkalmazási problémák.

   

  Tanácsadói munkánk során a klasszikus vezetéselméleti ismeretek és módszerek bemutatása, feldolgozása mellett ezen készségek, képességek fejlesztésére, és  az adott vállalkozás mindennapi életéből vett példákon keresztüli gyakorlatára helyezzük a hangsúlyt.

   

  Érintett főbb témakörök:

   

  • Létezik-e vezetés nélküli szervezet? És ha igen, miért nem?
  • A vezetés fogalma, szintjei, jelentősége, funkciói a gazdálkodó szervezetben
  • A vezető születik vagy annak tanul? – avagy kiből lehet vezető?
  • A vezetői kapcsolati háló
  • A vezetői hitelesség, a vezetés kulcsszavai
  • Vezetési technikák és menedzsment típusok
  • A vállalati kultúra és a sikeres vezetési módszerek összefüggései
  • A vezetői hatalom forrásai, a hatalom/érdek mátrix
  • Érzelmi intelligencia a vezetésben
  • Vezetői alkalmasság és feladatteljesítési érettség
  • A vezető eszköztára
  • A szituatív vezetés
  • Miért nem tudunk delegálni?
  • Érdekeltségi és ösztönzési rendszerek, alkalmazásuk lehetőségei és korlátai
  • A vezetői és a számviteli kontrolling kapcsolata
  • A 13 leggyakoribb vezetési hiba
  • A fontos és a sürgős problematikája
  • Szükséges és elégséges vezetői kompetenciák
  • Konfliktushelyzetek és kezelésük
  • Önmegvalósítás a vezetésben

  Cégünk nem folytat nyílt tréning típusú vezetőképzést.


  Vezetőképző, illetve –készségfejlesztő tevékenységünket konkrét vállalati megbízások alapján, az adott vállalkozás működésének ismeretében, kizárólag cégspecifikusan végezzük.


  Köszönjük érdeklődését és honlapunk tanulmányozására fordított idejét!

Referenciák